Roguľová, Jaroslava

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení novších dejín. Zaoberá sa spoločensko-politickými dejinami prvej polovice 20. storočia, sústreďuje sa na výskum Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období, problematiku autonomizmu, česko-slovenských vzťahov, ideologických vplyvov na slovenskú politiku. Je autorkou knihy Slovenská národná strana 1918 - 1939 (Bratislava, 2013).

KONTAKT:
histrogo@savba.sk