Drábik, Jakub

Mgr. Jakub Drábik, Ph.D., vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na ÚSD FF UK v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu (predovšetkým britského a českého fašizmu) a dejinami normalizácie. Absolvoval niekoľko študijných a výskumných pobytov v zahraničí, v akademickom roku 2012/2013 pôsobil na Oxford Brookes University ako Visiting Research Scholar. Od septembra 2016 pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Je autorom monografie Mýtus o znovuzrození : Britská unie fašistů a její propaganda (Praha, 2014)
Viac: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=10520