Bartl, Július

Prof. PhDr. Július Bartl CSc. je profesorom slovenských stredovekých dejín na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na hospodárske dejiny, dejiny obchodu a problémy kategorizácie slovenských miest a mestečiek. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú politické dejiny na prelome 14. a 15. storočia a dejiny stredovekých univerzít.