Duchoňová, Diana

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na problematiku výskumu aristokratických rodov, dejín každodennosti a historickej kriminológie. Je autorkou vedeckej monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti (2013) a spoluautorkou vedeckých publikácií Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014) a Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti (2016).