Szeghyová, Blanka

Blanka Szeghyová, PhD.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19
814 99 Bratislava
Slovenská republika