Aktuálne číslo

Stredoveký koncept vernosti kráľovi, ktorý zastrešoval tak oddanosť ako aj poslušnosť, tvoril základ osobných hierarchických vzťahov medzi panovníkom a jeho ľuďmi v tomto období. Tendencie vládcov odmeňovať vernosť a trestať tých, čo boli neverní, boli bežné a časté. Takáto vernosť kráľovi bola dôležitá pre politické usporiadanie a zachovanie moci panovníka a jeho najbližších ľudí. Toto číslo Fóra Historiae je venované témam spojeným s vernosťou v historických textoch a v dobovej praxi v období pred rokom 1300. Medzi iným sa v ňom dajú nájsť zamyslenia nad dobovým vnímaním vernosti na príkladoch zo stredovekého Uhorska, analýza toho, ako Kosmas pracoval s kategóriou vernosti vo svojej Chronica Boemorum, náhľady na ranostredoveké právne normy a exil ako zaužívaný trest za zradu a nevernosť v Moravskom kniežactve 9. storočia, preskúmanie zhromaždení slobodných mužov v tom istom období ako aj v 12. storočí, otázka desiatkov udelených kráľom v 11. storočí, zamyslenie sa nad pojmom, ideou a vnímaním dynastií v stredovekej Európe, ako aj vyhnania germánskych kráľov v 5. a 6. storočí.