Ivaničková, Edita

Phdr. Edita Ivaničková, CSc.
Oddelenie najnovších dejín
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19
814 99 Bratislava
Slovenská republika