O časopise

Open Acces Gold

Forum Historiae. Časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy
ISSN 1337-6861

Vydavateľ: Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Periodicita: dvakrát ročne
E-mail: forumhistoriae@gmail.com
Adresa: Forum Historiae, Historický ústav SAV, P.O.Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Časopis je indexovaný v:

Redakčná rada
Etické štandardy časopisu
Pokyny pre autorov
Výzvy na podávanie príspevkov