Duchoň, Michal

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v Archíve mesta Bratislavy ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Je spoluautorom vedeckej monografie Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014).