Bystrický, Peter

Mgr. Peter Bystrický, PhD (1976) je vedeckým pracovník Historického ústavu SAV. Venuje sa obdobiu neskorej antiky, sťahovania národov a germánskej mytológii a včasnostredovekým dejinám Slovenska pred príchodom Slovanov. Je autorom knihy Sťahovanie národov (454 – 568) : Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008).