Dominkovits, Péter

Dr. Péter Dominkovits je hlavným archivárom Župného archívu žúp Győr-Moson-Sopron, pôsobí v Šoproni. Patrí k mimoriadne publikačne aktívnym pracovníkom, podieľa sa na publikovaní a digitalizovaní archívnych fondov, je autorom množstva vedeckých štúdií, ktoré presahujú regionálne hranice. Je autorom viacdielneho regestára zápisníc mesta Győr (Győr város tanácsülési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái I.-V. 1600 – 1626. Győr, 2001-2009), ako aj dvojjazyčnej monografie Egy gazdag városvezető, Lackner Kristóf polgármester javai. (Végrendeletek, hagyatéki- és vagyonleltárak, osztályok 1591-1632). Besitztümer eines reichen Stadtleiters, des Bürgermeisters Christoph Lackner (Testamente, Verlassenschafts- und Nachlassinventare, Vermögensteilungen 1591-1632) Sopron, 2007.