Chrastina, Peter

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., absolvoval štúdium histórie, geografie (1995) a archeológie (1997) na Vysokej škole pedagogickej, resp. Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ako člen Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií prednáša historickú geografiu a iné disciplíny. Zaoberá sa problematikou dlhodobých zmien krajiny (v rozmedzí pravek – súčasnosť vrátane prognózy/očakávaného vývoja), aplikáciou metód výskumu historickej geografie, krajinnej archeológie a kultúrnej geografie a transferom výsledkov základného výskumu do spoločenskej praxe (environmentálne plánovanie). V ostatnom decéniu sa venuje predovšetkým historickej geografii slovenských enkláv na Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), vývojom land use/land cover industriálnej krajiny, ako aj historicko-geografickému výskumu a environmentálnym dejinám diela Mateja Bela.