Kováč, Dušan

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Oddelenie dejín 19. storočia
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava