Michálek, Slavomír

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
Historický ústav SAV
Slovenská akadémia vied
P. O. Box 198 Klemensova 19 814 99 Bratislava
Slovenská republika