Mešková Hradská, Katarína

PhDr. Katarína Mešková Hradská, PhD.
Oddelenie novších dejín
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava