Simon, Attila

Doc. Attila Simon, PhD.
Katedra histórie
Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne