Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 - 1948

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2009
ISBN: 
978-80-89-396-03-0
Typ e-knihy: 
Kolektívna monografia

"Vzťahy a analógie – historické, spoločenské a kultúrne – medzi Slovenskom a Poľskom v minulosti boli intenzívne a premietali sa do rôznych sfér nášho života, kde sú dodnes imanentné. Slovensko-poľské vzťahy v 20. storočí boli a do istej miery ešte stále sú v tieni poľsko-českých relácií. Možno dokonca konštatovať, že značná časť poľskej spoločnosti vnímala Československo predovšetkým ako český štát a touto optikou nazerala aj na Slovensko a Slovákov. S podobným javom, aj keď v menšej miere, sa možno stretnúť aj v poľskej historiografickej produkcii venovanej poľsko-československým vzťahom. Napokon, ani hlavný prúd českej historiografie v rámci výskumu československo-poľských vzťahov v novodobej ére neprejavoval väčší záujem o slovenský aspekt. Tieto skutočnosti v podstatnej miere vyplývajú zo štátoprávneho modelu československého štátu (medzivojnovej i povojnovej Československej republiky a ČSR), ale svoju úlohu tu zohráva aj spomínaná zjednodušená poľská perspektíva. V historiografii sa to prejavuje v počte odborných prác reflektujúcich slovensko-poľské vzťahy v tomto období. V konečnom dôsledku sa to odzrkadľuje aj v stupni poznania slovenskopoľských vzťahov v nedávnej minulosti a v stupni vzájomného poznania týchto dejinných etáp v obidvoch štátoch – na Slovensku i v Poľsku." (z úvodu)