Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 - 1948. (Hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo)

Vydavateľ: 
Historický ústav SAV v Prodama s.r.o.
Miesto vydania: 
Bratislava
Rok vydania: 
2011
ISBN: 
978-80-89396-14-6
Typ e-knihy: 
Monografia

V slovenskej historiografi i je kvalitne spracovaný vývoj bojových operácií druhej svetovej vojny na území Slovenska. Niektoré práce informujú aj o vplyve bojových operácií na jednotlivé regióny. Hlbšie výskumy dôsledkov vojnových udalostí v hospodárstve krajiny s následným zhodnotením, spracovaním a kvantitatívnym vyjadrením vojnových strát sa však doteraz nachádzali na okraji záujmu historikov. V slovenskej a českej historiografi i je už do určitej miery rozpracovaná problematika povojnovej rekonštrukcie. Z celoslovenského hľadiska sa jej venoval napríklad Michal Barnovský, Slavomír Michálek, Miroslav Londák, Emil Vrablic a z regionálneho pohľadu najmä východoslovenskí a niektorí ďalší historici, napríklad Štefan Šutaj, Imrich Michnovič, Michal Urban, Ján Bobák. Českí historici čiastočne zhodnotili rekonštrukciu v priestore celého povojnového Československa. Z autorov možno spomenúť Václava Průchu, Eduarda Kubů a Drahomíra Jančíka, Jaroslava Kučeru, Karla Sommra.
Naša spoločná monografi a zobrazuje vývoj vojnových udalostí na Slovensku v zornom uhle hospodárskych a čiastočne aj sociálnych dejín. Je zameraná osobitne na hodnotenie vojnových škôd a rekonštrukciu v hospodárstve, infraštruktúre a zdravotníctve. Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že vojna zasiahla do všetkých oblastí života spoločnosti, preto aj vojnové škody predstavujú zložitý, široko spektrálny fenomén, kde hospodárske straty, škody v infraštruktúre a zdravotné pomery sú len jedným z viacerých aspektov širšej problematiky. Ambíciou autorov do budúcna je spracovať problém vojnových škôd v širšej perspektíve formou ďalšej, podstatne väčšej monografi e. Predkladaná monografi a je odrazovým mostíkom k nasledujúcemu výskumu a väčšej práci.