Pamäť nie sú dejiny (Nesúvislé poznámky o súvislej téme)

Memory Is Not History: (Some Disconnected Remarks on a Complex Theme)

Kľúčové slová: