Pamäť nie sú dejiny (Nesúvislé poznámky o súvislej téme)

Memory Is Not History: (Some Disconnected Remarks on a Complex Theme)

Kľúčové slová:

Odkaz: 

Chmel Rudolf. Pamäť nie sú dejiny (Nesúvislé poznámky o súvislej téme). In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 127-144. ISSN 1337-6861