Verní a neverní kráľovi

2/2019

Stredoveký koncept vernosti kráľovi, ktorý zastrešoval tak oddanosť ako aj poslušnosť, tvoril základ osobných hierarchických vzťahov medzi panovníkom a jeho ľuďmi v tomto období. Tendencie vládcov odmeňovať vernosť a trestať tých, čo boli neverní, boli bežné a časté. Takáto vernosť kráľovi bola dôležitá pre politické usporiadanie a zachovanie moci panovníka a jeho najbližších ľudí. Toto číslo Fóra Historiae je venované témam spojeným s vernosťou v historických textoch a v dobovej praxi v období pred rokom 1300. Medzi iným sa v ňom dajú nájsť zamyslenia nad dobovým vnímaním vernosti na príkladoch zo stredovekého Uhorska, analýza toho, ako Kosmas pracoval s kategóriou vernosti vo svojej Chronica Boemorum, náhľady na ranostredoveké právne normy a exil ako zaužívaný trest za zradu a nevernosť v Moravskom kniežactve 9. storočia, preskúmanie zhromaždení slobodných mužov v tom istom období ako aj v 12. storočí, otázka desiatkov udelených kráľom v 11. storočí, zamyslenie sa nad pojmom, ideou a vnímaním dynastií v stredovekej Európe, ako aj vyhnania germánskych kráľov v 5. a 6. storočí.

FORUM HISTORIAE 2/2019: Verní a neverní kráľovi
ZOSTAVOVATELIA: Pavol Hudáček – Angelika Herucová
SLOVENSKÁ JAZYKOVÁ ÚPRAVA: Katarína Kubáňová
ANGLICKÁ JAZYKOVÁ ÚPRAVA: Monika Dorná
TITULNÝ OBRÁZOK: W. D. Caroe, Magna Charta, reliéf na Cantenburskej kazateľnici v Katedrále svätého Petra a Pavla vo Washingtone, detail. Foto: Tim Evanson
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko, Angelika Herucová
AUTORI: Peter Bystrický, Marek Druga, Matej Harvát, Angelika Herucová, Pavol Hudáček, Miroslav Lysý, Jakub Razim, Dušan Zupka
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2019
Forum Historiae 2/2019 "Verní a neverní kráľa" vzniklo v rámci projektov VEGA 2/0110/17 Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku, VEGA 2/0129/18 Panovnícka moc v stredoveku a APVV-16-0047 "Od denára k euru". Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť.