Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

2/2010

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

FORUM HISTORIAE 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
ZOSTAVOVATEĽKA: Tünde Lengyelová
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Blanka Szeghyová
PREKLADY Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová, Diana Duchoňová
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Péter Dominkovits; Diana Duchoňová; Daniela Dvořáková; Frederik Federmayer; Anna Fundárková; Tünde Lengyelová; Ján Lukačka; Tibor Neumann; Géza Pálffy; János J. Varga; Attila Zsoldos
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2010