Moc a štát v stredovekej Európe

2/2014

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

FORUM HISTORIAE 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
ZOSTAVOVATELIA: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
PREKLAD DO ANGLIČTINY: Zuzana Orságová
PREKLAD Z ANGLIČTINY: Zuzana Orságová
PREKLAD Z POĽŠTINY: Gabriela Zaťková
PREKLAD Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová
JAZYKOVÁ REDATORKA: Viera Luptáková
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2014