Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí

1/2015

"Dlhé" 19. storočie sa z hľadiska vývoja religiozity, vzťahu štátu a cirkví ako aj vzájomných relácií jednotlivých náboženských spoločenstiev hodnotí v histórii veľmi protichodne. Bolo to najcirkevnejšie storočie alebo sa Francúzskou revolúciou začal nezastaviteľný proces ústupu náboženstva zo „scény" dejín? Môžeme súhlasiť s názormi, že 19. storočie prinieslo v Európe nástup druhej konfesionalizácie? Vytláčanie náboženstva z verejného priestoru a komplikovanie ich vzťahu zo štátom viedlo cirkevné elity k výraznejšej aktivite, k inovácii pastoračných foriem, využívaniu nových médií a vcelku úspešnému obnoveniu cirkevnej disciplíny. Na druhej strane však po celé „storočie dlhšie ako sto rokov" dochádzalo pri formovaní kolektívnej ale i osobnej identity k relativizácii konfesionálného princípu v prospech etnického resp. občiansko-štátneho.

FORUM HISTORIAE 1/2015: Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí
ZOSTAVOVATELIA: Peter Šoltés - Michal Kšiňan
PREKLAD DO ANGLIČTINY: Jela Kehoe
JAZYKOVÁ ÚPRAVA ANGLIČTINY: John Martin Kehoe
PREKLAD Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová
JAZYKOVÁ REDAKTORKA: Viera Luptáková
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Erika Maliniaková, László Matus, Peter Olexák, Peter Šoltés, Jakub Štofaník
Forum Historiae 1/2015 "Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 "Slovensko v 19. storočí"
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2015