Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií

1/2019

Počas zdanlivo krátkej existencie autonómie Slovenskej krajiny na prelome rokov 1938 – 1939 došlo k zásadnému obratu v dovtedajšom politickom smerovaní. V priebehu necelého pol roka od prijatia Mníchovskej dohody bol rozvrátený systém parlamentnej demokracie prvej Československej republiky, pričom na uskutočnenie zásadných krokov na Slovensku stačili politickým predstaviteľom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany len tri mesiace. Obdobie turbulentných politických zmien vedúcich k vláde jednej strany bolo ruka v ruke spojené s postupným odstraňovaním potenciálnych oponentov režimu. Počiatky perzekúcií a holokaustu, ktoré kulminovali počas slovenského štátu (1939 – 1945), však treba hľadať už na jeseň 1938. Práve tejto stránke nastupujúceho režimu HSĽS sú venované príspevky v aktuálnom čísle časopisu Forum Historiae s dosiaľ menej známymi aspektmi prológu holokaustu na Slovensku, neopomínajúc zintenzívnenie spolupráce s predstaviteľmi nacistického Nemecka, situáciu utečencov z Rakúska na území Československa, právne základy perzekúcií či meniace sa postavenie žien v období autonómie Slovenska.

FORUM HISTORIAE 1/2019: Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií
Zostavovateľky: Martina Fiamová - Michala Lônčíková
Jazyková úprava: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Titulný obrázok: Ernest Zmeták: Zaťatá valaška, 1963 (výrez). Zdroj: webumenia.sk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Martina Fiamová, Michal Frankl, Michala Lônčíková, Katarína Mešková Hradská, Wolfgang Schellenbacher, Michal Schvarc, Miloslav Szabó, Eva Škorvanková, Monika Vrzgulová, Katarína Zavacká
© Historický ústav Slovenskej akadémie vied 2019
Forum Historiae 1/2019 "Autonómia Slovenska 1938 – 1939: Počiatočná fáza holokaustu a perzekúcií" vzniklo v spolupráci s Dokumentačným strediskom holokaustu (DSH) a s podporou projektu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI), ktorého slovenským partnerom je DSH.
Dokumentačné stredisko holokaustu European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) EHRI is funded by the European Union