Ženská emancipácia. Diskurz slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia

Publisher: 
Historický ústav SAV
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2011
ISBN: 
978-80-89396-16-0
Publication type: 
Monografia

Dejiny ženskej emancipácie nemožno vnímať izolovane od iných fenoménov politických, sociálnych a intelektuálnych dejín. Je nesporné, že v období prelomu 19. a 20. storočia bol v strednej Európe dominujúcou ideológiou nacionalizmus. Toto tvrdenie platí ešte výraznejšie v rámci dejín jednotlivých národných hnutí v Rakúsko-Uhorsku. Myšlienky emancipácie žien a snahy ich praktické napĺňanie v prostredí národoveckých komunít sa teda rozvíjali v rámci nacionalistického diskurzu. Bolo to celkom prirodzené, keďže „nacionalizmus znamenal pre rozvoj emancipácie žien výrazný impulz." Úzka súvislosť medzi dejinami ženskej emancipácie a dejinami nacionalizmu predstavovala základné východisko pri koncipovaní predkladanej publikácie. Budem sledovať fenomén emancipácie žien primárne z pozície dejín ideí, ktoré boli nevyhnutne súčasťou dobového nacionalistického myslenia. Predmetom môjho záujmu tak bude myšlienkový svet slovenskej národoveckej society na konci 19. a začiatku 20. storočia. V tomto kontexte budem sledovať rozvoj ideí emancipácie žien v diskurze slovenského národného hnutia. Zaujímať ma budú vzájomné interakcie medzi nacionalizmom a feminizmom, ktoré v tomto prípade samozrejme nemožno od seba oddeliť. (Z úvodu)