Úvod do kritickej filozofie histórie I. Vybraní autori od druhej polovice 20. storocia po súčasnosť

Publisher: 
VERBUM – vydavatelstvo KU
Place of publication: 
Ružomberok
Year of publication: 
2015
ISBN: 
978-80-561-0310-4
Publication type: 
Skriptá

Predkladaný učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali. Každá kapitola iba veľmi stručne predstavuje daného autora a jeho dielo, následne sa koncentruje na jeho myšlienky, úvahy a argumenty, ktoré som považoval za hodné pozornosti. Aj tu ide, samozrejme, o výber, pretože v dielach týchto autorov možno nájsť viac inšpiratívnych postrehov.
Mojou ambíciou tu nie je formulovať vlastné stanoviská či riešenia ani hájiť vybraného autora alebo jeho závery. Chcem hlavne predstaviť vybrané názory daných autorov. Nabádam preto ku kritickému čítaniu. V práci sa navyše snažím rozoberané čo najviac zjednodušiť, text neprerušovať odkazmi pod čiarou a naozaj len výnimočne využívam citáty. Každá kapitola, okrem hlavného textu, ponúka zhrnutie, ďalšie čítanie, otázky na premýšľanie a do diskusie a kľúčové slová. Verím, že týmto spôsobom uľahčím používanie práce vo výučbe. (z úvodu)