Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie

Publisher: 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Place of publication: 
Bratislava
Year of publication: 
2022
ISBN: 
978-80-89175-95-6
Publication type: 
Monografia

Predmetom publikácie sú lazaretné a frontové vojnové cintoríny, nachádzajúce sa na území okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Obsahové a územné vymedzenie skúmanej problematiky korešponduje s priestorom a typom vojnových cintorínov, zakladaných na tých lokalitách z územia súčasného Slovenska, kde prebiehali počas prvej svetovej vojny bojové operácie, resp. kde boli mimo frontovej línie bezprostredne zriaďované prvé záchytné vojenské nemocnice a lazarety.
Cieľom publikácie je jednak podrobné zmapovanie tohto typu vojnových cintorínov, a to tak z historického (predstavenie historických súvislosti a podmienok ich vzniku a následnej údržby) ako aj pamiatkového hľadiska (predstavenie cintorínov ako pamiatok histórie), jednak zadefinovanie základných metodických princípov (rámcových podmienok) ich obnovy, ktoré napomôžu prinavrátiť týmto pietnym miestam ich autentický (historický, dobový) vzhľad.