Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

Publisher: 
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Place of publication: 
Prešov
Year of publication: 
2012
ISBN: 
978-80-555-0691-3
Publication type: 
Monografia

Rok 1831 bol v Uhorsku rokom, ktorý poznačili dve veľmi smutné udalosti. Obe kulminovali v letných mesiacoch a navzájom spolu úzko súviseli. Prvou z nich bola cholerová epidémia, ktorá zachvátila krajinu začiatkom júna. Druhou, čo do rozsahu a počtu obetí menej ničivou, bolo Východoslovenské roľnícke povstanie. Problematiku Východoslovenského roľníckeho povstania veľmi precízne vo svojom trojzväzkovom diele Sedliacke povstanie na Východnom Slovensku r. 1831 (Dejiny, Dokumenty I., Dokumenty II.) spracoval Daniel Rapant. Súborné dielo, ktoré by sa venovalo výlučne cholerovej epidémii z roku 1831 v Uhorsku, prí- padne na Slovensku, však chýba. V snahe napraviť túto skutočnosť vychádza monografia s názvom Cholerová epidémie z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii, ktorá ponúka vedecký pohľad na proticholerové a zdravotnícke opatrenia a dobovú liečbu cholery na území Uhorska po- čas epidémie v roku 1831 a popisuje jej priebeh v Prešovskej eparchii.