Slovenské politické myslenie 1848 - 1914

2/2013

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky.

FORUM HISTORIAE 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
ZOSTAVOVATELIA: Karol Hollý - Marcel Martinkovič
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Matej Hanula
PREKLADY Z MAĎARČINY: Diana Duchoňová, Anna Fundárková, Tünde Lengyelová
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: József Demmel; Karol Hollý; Dana Hučková; Tomáš Jahelka; Ľuboš Kačírek; Pavol Krištof; Marcel Martinkovič; László Matus; Peter Rusnák; Miloslav Szabó
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 "Slovensko v 19. storočí".
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2013