Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

1/2012

Rodina predstavuje významný sociálny fenomén, ktorý otvára mnoho zaujímavých otázok. O jej výskum sa zaujímajú aj historici, ktorí sledujú napríklad početnosť a štruktúru rodín, sobášnosť a sobášne stratégie, vzťahy medzi príbuznými, stvárnenie rodiny v umeleckých a literárnych dielach, a pod. Hľadanie odpovedí na nastolené otázky však často naráža na ťažkosti, spojené s torzovitosťou alebo úplnou absenciou relevantných historických prameňov. Preto sa historik musí neraz uspokojiť so sondami a hypotézami, na základe ktorých môže formulovať všeobecnejšie závery.
Viaceré zaujímavé aspekty priblížila konferencia Fenomén rodiny v minulosti Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Bardejove. Okrem nových údajov k téme priniesla množstvo podnetných myšlienok pre ďalšie bádanie. Štúdie a materiály, ktoré uverejňujeme, sa opierajú o genealogický, demografický, historicko-právny, ale aj umeleckohistorický a literárnohistorický výskum, pričom zachytávajú obdobia od stredoveku až do začiatku 20. storočia. Cieľom čísla je poukázať na možnosti a metódy, ako aj otázky a problémy ďalšieho výskumu.

FORUM HISTORIAE 1/2012: Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska
ZOSTAVOVATEĽKY: Tünde Lengyelová - Gabriela Dudeková
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Matej Hanula
PREKLADY Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Johann Michael Voltz: Vianoce (asi 1823), lept (výrez)
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Libor Bernát; ;Erika Brtáňová; Enikő Csukovits; Michal Duchoň; Zdenko Ďuriška; Anna Fundárková; Viliam Jablonický; Hana Kližanová; Attila Zsoldos; Pavol Žigo
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2012