Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

2/2016

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

FORUM HISTORIAE 2/2016: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí
ZOSTAVOVATELIA: Gabriela Dudeková - Michal Bada
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2016