Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

1/2017

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

FORUM HISTORIAE 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
ZOSTAVOVATELIA: Karol Hollý - Pavel Hronček
PREKLADY A JAZYKOVÁ ÚPRAVA ANGLICKÉHO JAZYKA : John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová
JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: Katarína Prekopová
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2017