Etnické stereotypy v historickom výskume

2/2012

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

FORUM HISTORIAE 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
ZOSTAVOVATEĽKY: Gabriela Dudeková - Csukovits Enikő
PREKLADY DO ANGLIČTINY: Katarína Hudáčková
PREKLADY Z MAĎARČINY: Tünde Lengyelová, Gabriela Dudeková
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Csukovits Enikő; Demmel József; Gabriela Dudeková; Goda Károly; Martin Hetényi; Eva Kowalská; Jakub Machek; Rastislav Molda; Slávka Otčenášová; Simon Attila; Miloslav Szabó; Juraj Šedivý; Peter Šoltés
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 "Slovensko v druhej polovici 19. storočia".
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2012