(De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

1/2016

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

FORUM HISTORIAE 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
ZOSTAVOVATEĽKA: Martina Fiamová
PREKLAD Z/DO ANGLIČTINY: Jela Kehoe
JAZYKOVÁ ÚPRAVA ANGLIČTINY: John Martin Kehoe
JAZYKOVÁ REDAKTORKA (SLOVENSKÝ JAZYK): Katarína Prekopová
JAZYKOVÝ REDAKTOR (ČESKÝ JAZYK): Jan Hanzlík
OBRÁZOK NA TITULNEJ STRANE: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Juraj Benko
AUTORI: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
© HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 2016