Slovenský štát 1939-1945 (Od Povstania po rok 1948)

SK Dejiny

Diskusia bude orientovaná na zložité obdobie slovenských dejín od vypuknutia SNP až po Februárové udalosti v r. 1948, keď sa zavŕšil prechod z jednej totality do druhej. Renomovaní českí a slovenskí historici poskytnú nové a menej známe pohľady na tieto procesy, ktoré prakticky dodnes vyvolávajú polemiky na najrôznejších úrovniach. Čo viedlo k vypuknutiu Povstania, prečo nezačalo skôr, kto bol jeho mozgom, ako prebiehalo, v čom povstalci zlyhali, v čom boli úspešní, ako sa na Povstanie pozeralo obyvateľstvo, kto sa na ňom zúčastnil. Aké boli jeho výsledky, kto sa ich nakoniec zmocnil a použil ich po vojne, prečo komunisti potrebovali zamlčiavať účasť armády a Londýna a nakoniec, ako umožnilo, alebo zľahčilo Povstanie ruské zasahovanie do čs. politiky a viedlo ku komunistickému prevratu? A celkom na zaver, čo znamená Povstanie dnes? (RTVS)
Hosťami diskusnej relácie boli prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, PhDr. Marek Syrný, Phd. z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Mgr. Michal Macháček z Karlovej Univerzity v Prahe a PhDr. Róbert Arpáš, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Historického ústavu SAV.
Premiéra: 29.8.2017