E-knihy

Predmetom publikácie sú lazaretné a frontové vojnové cintoríny, nachádzajúce sa na území okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou. Obsahové a územné vymedzenie skúmanej problematiky korešponduje s priestorom a typom vojnových cintorínov, zakladaných na tých lokalitách z územia súčasného Slovenska, kde prebiehali počas prvej svetovej vojny bojové operácie, resp. kde boli mimo frontovej línie bezprostredne zriaďované prvé záchytné vojenské nemocnice a lazarety.

Rok 1831 bol v živote gréckokatolíckych veriacich a duchovenstva Prešovskej eparchie smutným rokom. Prešovský biskup Gregor Tarkovic prišiel v tomto roku o stovky veriacich a značnú časť duchovenstva. Príčinou rapídneho úbytku gréckokatolíkov Prešovskej eparchie bola cholerová epidémia, ktorá na území eparchie prepukla v júni 1831 a nasledujúce týždne nemilosrdne hubila gréckokatolíkov bez rozdielu veku, pohlavia či sociálneho postavenia.

Rok 1831 bol v Uhorsku rokom, ktorý poznačili dve veľmi smutné udalosti. Obe kulminovali v letných mesiacoch a navzájom spolu úzko súviseli. Prvou z nich bola cholerová epidémia, ktorá zachvátila krajinu začiatkom júna. Druhou, čo do rozsahu a počtu obetí menej ničivou, bolo Východoslovenské roľnícke povstanie. Problematiku Východoslovenského roľníckeho povstania veľmi precízne vo svojom trojzväzkovom diele Sedliacke povstanie na Východnom Slovensku r. 1831 (Dejiny, Dokumenty I., Dokumenty II.) spracoval Daniel Rapant.