Výzvy na podávanie článkov

Forum Historiae (ďalej FH) je recenzovaný internetový interdisciplinárny vedecký časopis zameraný na témy súvisiace s dejinami stredoeurópskeho priestoru s dôrazom na skúmanie sociálnych javov a procesov od najstarších dejín až po súčasnosť. FH vychádza dvakrát ročne v podobe monotematických čísiel venujúcich sa konkrétnym témam z rôznych historiografických perspektív (štúdie z oblasti politických, sociálnych, kultúrnych dejín), súčasne sa však kladie dôraz na interdisciplinárne presahy (štúdie z oblasti metodológie, dejín pojmov, dejín literatúry a umenia, filozofie dejín, sociológie, sociálnej antropológie, politológie atď.).

Časopis FH uverejňuje výlučne pôvodné príspevky, ktoré prešli recenzným konaním. Odbornú kvalitu každého príspevku posúdia minimálne dvaja recenzenti. Recenzentmi sú vedeckí pracovníci pôsobiaci v akademickom a vysokoškolskom prostredí alebo iných odborných inštitúciách. Recenzné konanie je anonymné. Redakcia neakceptuje plagiáty a príspevky, ktoré nezodpovedajú vedeckým kritériám.

Jednotlivé čísla časopisu FH sú monotematické, autori sú oslovovaní alebo sa môžu obrátiť na redakciu s ponukou publikovania príspevku podľa zverejnených výziev na publikovanie.