E-knihy

"Fundácie, ich vznik a aktivity, boli významne poznačené časom, v ktorom vznikli, ako aj kultúrnym a spoločenským prostredím, v ktorom pôsobili. Fundácie vznikali ako „večné" inštitúcie, ale spoločnosť, v ktorej existovali, sa menila. V čase veľkých spoločenských zmien preto dochádzalo k vzájomnému napätiu medzi správcami fundácií a svetskými či cirkevnými jurisdikciami. Pod vplyvom spoločenských zmien sa museli nanovo defi novať ciele niektorých základín, zmenil sa správca i spôsob ich spravovania. Správcovia fundácií sa v Uhorsku v 18.