Číslo Číslo

Číslo

Obsah čísla Obsah čísla

Človek a svet zvierat v stredoveku

Štúdie doktorandov Historického ústavu SAV

Untitled Document

Historické štúdie 48

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF INSTITUTE OF HISTORY OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES INSTITUTES FÜR GESCHICHTE DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
 
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori.
Authors are responsible for the content of studies.
Die mit dem Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben nicht in jedem Falle
die Meinung der Redaktion wieder.
Objednávky posielajte na adresu: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
The orders send to the adress: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
Bestellungen übersenden Sie an die Adresse: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
Príspevky posielajte na adresu: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk
Contributions send to the adress: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk
Die Beiträge übersenden Sie an die Adresse: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava.
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk
Hlavná redaktorka: Daniela Kodajová
Výkonná redaktorka: Ingrid Kušniráková
Recenzenti: Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., PhDr. Zuzana Poláčková, CSc., Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
© Historický ústav SAV, 2014
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014
ISBN 978-80-224-1395-4

Content with Číslo 48/2014.

Žiadny výsledok.