Číslo Číslo

Číslo

Obsah čísla Obsah čísla

Archontologický výskum uhorských/slovenských dejín

Dejiny vedy a techniky

Pokusy o reformy vo východnom bloku v roku 1968 a dôsledky pre Európu (Zasadnutie Rumunsko-slovenskej komisie historikov v roku 2008)

Untitled Document

Historické štúdie 47

ROČENKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
ANNUAL OF THE HISTORICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES
JAHRBUCH DES HISTORISCHEN INSTITUTES DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
 
Za obsah jednotlivých príspevkov zodpovedajú autori.
Authors are responsible for the content of studies.
Die mit dem Verfassernamen gekennzeichneten Beiträge geben nicht in jedem Falle die Meinung der Redaktion wieder.
Objednávky posielajte na adresu: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
The contributions send to the adress: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
Bestellungen übersenden Sie an die Adresse: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava. Tel.: +421 2 20 920 203, e-mail: vedasav@gmail.com.
Príspevky posielajte na adresu: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk
Contributions send to the adress: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk
Die Beiträge übersenden Sie an die Adresse: Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
E-mail: daniela.kodajova@savba.sk; ingrid.kusnirakova@savba.sk 
Hlavná redaktorka: Daniela Kodajová
Výkonná redaktorka: Ingrid Kušniráková
Recenzenti: PhDr. Peter Zelenák, CSc.
Prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.
© Historický ústav SAV, 2013
© VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013
ISBN 978-80-224-1324-4

Content with Číslo 47/2013.

Žiadny výsledok.