O ročenke

Ročenka Historického ústavu SAV

Vychádza od: 1959
Periodicita: ročenka
Jazyk: vychádza v slovenčine a vo svetových jazykoch podľa zahraničného príspevku
ISBN: rôzne, podľa tematiky čísla
Vydavateľ: Historický ústav SAV
Vydavateľstvo: Veda – Vydavateľstvo SAV.

Adresa redakcie
P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava
Tel.: (041) 7 52 92 63 21
Fax: (041) 7 52 96 16 45

Distribuuje: Veda – Vydavateľstvo SAV, Bradáčova 7, P.O. Box 86, 852 86 Bratislava

Tematické zameranie:

Národné dejiny a ich medzinárodné súvislosti.
Dejiny Slovenska od najstarších čias v kontexte (stredo)európskych dejín.

Hlavná redaktorka: Daniela Kodajová
Výkonná redaktorka: Ingrid Kušniráková


Prehľad štúdií publikovaných od roku 1990

1990, [32] Kohútová, Mária: Demografický a sídlištný obraz Západného Slovenska.Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 181 s. Deák, Ladislav: Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 189 s.

1991, [33] Holec, Roman: Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19. storočia. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1991. 188 s.
1993, 34, 157 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Holec, Roman
1994, 35, 149 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Holec, Roman
1995, 36, 261 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
1996, 37, 190 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
1997, 38, 197 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
1998, 39 213 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
1999, 40 227 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav.
2000, 41 267 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
2002, 42 275 s. Hlavný red.: Krajčovič, Milan - Kamenický, Miroslav
Historické štúdie [32], 1990

KOHÚTOVÁ, Mária: Demografický a sídlištný obraz Západného Slovenska [Demographic and Settlement Picture of Western Slovakia]. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 181 s. Rés. nem., rus.

DEÁK, Ladislav: Slovensko v politike Maďarska v rokoch 1938-1939 [Slovakia in the Policy of Hungaria in the Years 1938-1939]. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1990. 189 s. Rés. rus., angl.

Historické štúdie [33], 1991

HOLEC, Roman: Poľnohospodárstvo na Slovensku v poslednej tretine 19. storočia [Agriculture in Slovakia in the Last Third of 19th Century]. Bratislava, Veda vydavateľstvo SAV 1991. 188 s. Rés. nem., rus.

Historické štúdie 34, 1993

STOLARIK, Mark M.: Slovaks in Canada and the United States, 1870-1990: Similarities and Differences, s. 8-33; OSLANSKÝ, František: Sídelná ostrihomská kapitula a stredoveké Slovensko, s. 34-54; KOWALSKÁ, Eva: Kontroverzná tolerancia: protestanti a školské reformy osvietenského obdobia, s. 55-76; HOLEC, Roman: Barón v službách roľníka (Gregor Friessenhof), s. 77-106; JAKEŠOVÁ, Elena: Vysťahovalecká politika a Slovensko (1918-1938), s. 107-125; ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Maďarský problém a zahraničnopolitické koncepcie československej exilovej vlády v Londýne (jún 1941-január 1945), s. 126-135; JAKEŠOVÁ, Elena: Kanadská historiografia, etnické skupiny a Slováci, s. 136-140; STOLARIK, Mark M.: Katedra slovenských dejín a kultúry na Ottawskej univerzite, s. 141-144; KRAJČOVIČ, Milan: Pronemecký výklad slovenských dejín, s. 145-154.

Historické štúdie 35, 1994

FRIED, István: Angaben zur slowakischen Kulturgeschichte. (Anfang des XIX. Jahrhunderts), s. 5-12 [Bohuslav Tablic, Georg Karl Rumy]; HASELSTEINER, Horst: Die Haltung Stephan Graf Széchenyis im Krisenjahr 1823: zwischen Loyalität und Solidarität, s. 13-21; MACHO, Peter: Koncepcia historicko-politickej individuality Slovenska v kontexte štátoprávnych hnutí národov habsburskej monarchie v 60. rokoch 19. storočia, s. 23-48; HOLEC, Roman: Zápas o martinskú celulózku ako najväčší projekt česko-slovenskej hospodárskej spolupráce pred I. svetovou vojnou, s. 49-71; HALLON, Ľudovít : Elektrifikačný proces v strednej Európe v rokoch 1918-1938 a miesto Slovenska v tomto procese, s. 73-108; KRAJČOVIČ, Milan: Vývin národných hnutí v Európe 1850-1914, s. 109-134; JAKEŠOVÁ, Elena: Dôsledky vysťahovalectva pre slovenskú spoločnosť (1880-1918). Poznámky k výsledkom výskumu, s. 135-143.

Historické štúdie 36, 1995

KRAJČOVIČ, Milan: Károlyiho vláda v Maďarsku a osudy Slovenska v Strednej Európe 1918-1919, s. 5-47; OSLANSKÝ, František: Ján Jiskra z Brandýsa a Slovensko, s. 49-67; WEBER, Nora: Gender and class as components of national efforts in Slovakia from 1848 until 1900, s. 69-135; JAKEŠOVÁ, Elena: Uhorské zákonodárstvo a vysťahovalectvo Slovákov, s. 137-151; HALLON, Ľudovít: Prehľad vývoja zahraničného obchodu na Slovensku v rokoch 1918-1929, s. 153-182; MICHÁLEK, Slavomír: Československo-americké vzťahy od konca vojny do leta 1947, s. 183-209; ALEXANDER, Manfred: Die wissenschaftliche Betrachtung von Tschechen und Slowaken in der Bundesrepublik Deutschland, s. 211-224; VYVÍJALOVÁ, Mária: Romanistická právna tradícia v Belovom spise De servitute, s. 225-252.

Historické štúdie 37, 1996

STEINHÜBEL, Ján: Nitrianske kniežatstvo a zánik Veľkej Moravy, s. 7-26; MÉSÁROŠ, Július: Cyrilometodská tradícia v slovenskom národnom obrodení. (Od bernolákovcov k miléniu), s. 27-47; KRAJČOVIČ, Milan: Maďari a problémy národnej identity Slovákov v 19. storočí, s. 49-68; ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar: Politické úvahy a súvislosti pri nadviazaní diplomatických stykov medzi Slovenskom a Sovietskym zväzom roku 1939, s. 69-87; PEŠEK, Jan: Štátna bezpečnosť na Slovensku v rokoch 1948-1953, s. 89-114; ŽATKULIAK, Jozef: Tvorba obsahu ústavného zákona o čs. federácii roku 1968, s. 115-140; SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - ČIČAJ, Viliam: Výberová bibliografia k dejinám miest na Slovensku za roky 1990-1995, s. 141-190.

Historické štúdie 38, 1997

PETRUF, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939-1945), s. 7-40; LENGYELOVÁ, Tünde: Obyvateľstvo v zemepanských mestách v 15.-18. storočí, s. 43-57; ŠTEFÁNIKOVÁ, Antónia: Poľská otázka v slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1939, s. 59-79; PEŠEK, Jan: Štát a katolícka cirkev na Slovensku - od rokovaní k ostrej konfrontácii (február 1948 - jar 1949), s. 81-100; LONDÁK, Miroslav: Národné orgány a riadenie ekonomiky na Slovensku (1948-1960), s. 103-123; TANTZSCHER, Monika: Die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968/69 im Spiegel der MfS-Akten. "Maßnahme Donau und Einsatz Genesung", s. 125-169; KRAJČOVIČ, Milan: Nad vedeckým dielo Franja Tudjmana, s. 171-180; PAVLIČEVIČ, Dragutin: Pogled u povijesni razvoj Republike Hrvatske, s. 181-191.

Historické štúdie 39, 1998

KRAJČOVIČ, Milan: Medzinárodnopolitické koncepcie riešenia slovenskej otázky 1914-1922, s. 5-61; PEŠEK, Jan: Iniciátori a vykonávatelia politických perzekúcií na Slovensku na začiatku totality (1948-1953), s. 63-90; TEODOR, Pompiliu: Enlightenment and Post-Enlightenment in the Romanian Area, s. 93-104; TEODOR, Pompiliu: Osvietenstvo a postosvietenstvo v rumunskom priestore, s. 105; ČIČAJ, Viliam: Kultúrny a spoločenský rozmer osvietenstva na Slovensku v 18. storočí, s. 107-114; KOHÚTOVÁ, Mária: Obyvateľstvo na Slovensku v 18. storočí, s. 115-124; TURC, Corina: The Orthodox Church and Andrei Saguna`s Post-Enlightenment, s. 125-140; GHITTA, Ovidiu: An Unknow Source Concerning the Greek-Catholic Church of Satu Mare County in 1734, s. 141-149; KOWALSKÁ, Eva: Zásahy jozefinizmu do cirkevnej a školskej autonómie uhorských evanjelikov, s. 151-167; SIGMIREAN, Cornel: Les etudiants Roumains aux Instituts d`enseignement superieur de Slovaquie, s. 169-184; MARZOVÁ, Eva: Rumunská historiografia – 1996, s. 185-189; SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Slovenská historiografia 1996/1997, s. 191-193; RUMUNICA na Slovensku v historickej literatúre 1990-1997. Zost.: Sedliaková, Alžbeta, s. 194-199; KRAJČOVIČ, Milan: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Bratislave (4.-5.6.1997). Záverečné zhodnotenie, s. 201-203.

Historické štúdie 40, 1999

DVOŘÁKOVÁ, Daniela: Poliaci na dvore Žigmunda Luxemburského, s. 5-33; BAHLCKE, Joachim: "Vexatio dat intellectum". Klerus, Ständeverfassung und Staatskirchentum in Ungarn zur Zeit Maria Theresias, s. 35-50; AFANASJEV, Waleri: Wladimir Solowjew über die nationale Frage, s. 51-64; HOLEC, Roman: Slovensko a ochrana zvierat pred prvou svetovou vojnou, s. 65-91; PEŠEK, Jan: Rímskokatolícka a evnjelická a.v. cirkev na Slovensku v období pokusu o spoločenskú reformu a jeho likvidácie (1968-1971), s. 93-121; KOHÚTOVÁ, Mária: Politické pozadie náboženského zákona z roku 1608, s. 123-130; CHALUPECKÝ, Ivan: Protireformácia alebo rekatolizácia?, s. 131-140; FRIMMOVÁ, Eva: Renesancia, humanizmus, reformácia, s. 141-150; DANIEL, David Paul: Duellum Glöselianum: literárny duel o náboženskej slobode v Uhorsku zo začiatku 17. storočia, s. 151-158; KAMENICKÝ, Miroslav: Náboženský zákon z roku 1608 a Bratislava, s. 159-168; MAREČKOVÁ, Marie: K náboženským poměrům a mentalitám východoslovenského měšťanstva v 17. a 18. století, s. 169-176; FEDERMAYER, Frederik: Pôvod, etnická a náboženská štruktúra prešporského patriciátu v 17. storočí, s. 177-185; KAMENICKÝ, Miroslav – SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: 40 ročníkov Historických štúdií – Bibliografia, s. 187-215.

Historické štúdie 41, 2000

KIRYK, Feliks: Związki handlowe i kulturalne miast małopolskich ze Słowacją w XV i XVI stuleciu, s. 9-33; ULIČNÝ, Ferdinand st.: Vývoj uhorsko-poľského pohraničia v stredoveku, s. 35-48 LEŚNIAK, Franciszek: Wymiana towarowa między miastami polskiego Podkarpacia a północzno-węgierskimi (wschodnio-słowackimi) w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, s. 49-67; SKLADANÝ, Marián: Slovensko-poľské hospodárske vzťahy v 15.-16. storočí, s. 69-79; TRAJDOS, Tadeusz M.: Nowe nurty w życiu religijnym społeczności katolickiej na Spiszu i Orawie w XVII wieku, s. 81-114; CHALUPECKÝ, Ivan: Snahy Uhorska o vykúpenie spišských miest z poľského zálohu v 15.-17. storočí, s. 115-121; ULIČNÝ, Ferdinand ml.: Poľský Rotulus a cirkevné dejiny Šariša, s. 123-132; RUCIŃSKI, Henryk: Górna Orawa w opinii misji jezuickiej z Krakowa w początkach XVIII. wieku, s. 133-149; ROSZKOWSKI, Jerzy M.: Ród Divékych – Węgrzy, czy Sŀowacy? Przyczynek do dziejów ksztaŀtowania się stanów szlacheckich w Królewstwie Polskim i Węgierskim (XIV-XVII w.), s. 151-161; DEÁK, Ladislav: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Poľska v Bratislave 9. - 10. 11. 1999, s. 163-164; HOLEC, Roman: Podnikatelia a podnikanie na Slovensku pred rokom 1918, s. 165-174; SLABEJ, Jaroslav: Dielňa na náradie ako príklad slovenských podniakteľských aktivít pred rokom 1918, s. 175-192; MAROSZOVÁ, Barbora: Národohospodárske úvahy Franka Kabinu, s. 193-197; HALLON, Ľudovít: Podnikateľské aktivity slovenského finančného kapitálu v priemysle v rokoch 1918-1938, s. 199-211; KOHÁROVÁ, Marta: Výroba výbušnin na Slovensku v letech 1918-1938, s. 213-218; KRAJNIAKOVÁ, Emília: Podmienky a vývoj ropnospracujúceho priemyslu Československa v medzivojnovom období, s. 219-230; LONDÁKOVÁ, Elena: O kľúčových obdobiach slovenského kultúrneho vývoja po roku 1945, s. 231-256.

Historické štúdie 42, 2002

MIRON, Greta-Monica: Vers un nouveau discours historique incursions dans l`historiographie postcommuniste de l`union religieuse, s. 9-20; KARTOUS, Peter: Archívy na Slovensku po roku 1918 – vývin pramennej základne, s. 21-26; PODRIMAVSKÝ, Milan: Slovenská otázka na začiatku 20. storočia v reflexii súdobej publicistiky, s. 27-51; MÜLLER, Florin: The evolution of the romanian political system between the wars; ideology; political action; electoral structure (case analysis): extreme right and left extreme, s. 53-61; RADOSAV, Doru:The Anticommunist resistance in Romania 1944-1989, s. 63-73; BARNOVSKÝ, Michal: Pokus o periodizáciu povojnových dejín Slovenska, s. 75-88; MÂRZA, Eva: Rumunská historiografia 1998-1999, s. 89-94; SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Významnejšie výsledky slovenskej historiografie 1998-2000, s. 95-99; SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Rumunica v slovenskej historiografii (1998-2000), s. 101-103; KRAJČOVIČ, Milan: Zasadnutie Komisie historikov Slovenska a Rumunska v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (6.-7. 12. 2000). Záverečné zhodnotenie., s. 105-108; GRAUS, Igor: Tajomné a neobvyklé javy a úkazy v živote mešťana, s. 111-120; FRIMMOVÁ, Eva: Korešpondencia humanistu Petra Fradelia, s. 121-132; KOHÚTOVÁ, Mária: Odraz mestského života v cirkevných matrikách, s. 133-138; LUKAČKA, Ján: Pramene k mestským špitálom na juhozápadnom Slovensku, s. 139-144; LENGYELOVÁ, Tünde: Zdravotníctvo, hygiena a sociálne služby v zemepanských mestách v 16.-17. storočí, s. 145-152; STIEBEROVÁ, Mária: Cechový život v Bratislavskom Podhradí so zvláštnym zreteľom na zdravotnícke povolania, s. 153-158; SKLADANÁ, Jana: Jazykový charakter mestských kníh zo 16.-18. storočia, s. 159-164; NOVÁK, Jozef: Cirkevné motívy na sfragistických pamiatkach – významný prameň nielen k cirkevným dejinám, s. 165-172; HOLEC, Roman: Neresti slovenských národovcov spred 100 rokov, s. 173-187; KRAJČOVIČ, Milan: Slováci v Chorvátsku do roku 1918 – súčasť slovenského národného hnutia, s. 189-213; PAULINYI, Oszkár: Stav a rozšírenie remeselného železiarstva v Karpatskej kotline v období 1500-1650, s. 215-250; KRAJČOVIČ, Milan: Rakúsky pohľad na dejiny strednej Európy 19. a 20. storočia, s. 251-264.