Untitled Document

diskusia diskusia

Výzva Výzva

Napíšte nám príspevok:

slovenskaveda@gmail.com

staršie témy staršie témy

Untitled Document
Forum Historiae

Impulzom k nastolenej diskusii je Výzva z Blois z 28. októbra 2008, v ktorom časť európskej historickej obce protestuje voči pokusom niektorých štátov a Európskej únie zákonne stanoviť, ako interpretovať niektoré historické javy. Výzva vyvolala súhlasné i odmietavé reakcie historikov, politikov a širšej verejnosti. Diskusie, ktoré pôvodne reagovali najmä na situáciu vo Francúzsku, nie sú ani pre nás tak vzdialenou a odťažitou záležitosťou, akou by sa mohli na prvý pohľad zdať. Dôkazom sú najmä – pre mimoriadne stojaté vody slovenskej historiografie doslova búrlivé – reakcie a iniciatívy v súvislosti s Lex Hlinka na jeseň roku 2007.

» ĎALEJ

Untitled Document
Forum Historiae

Historik nežije v slonovinovej veži dokonale neutrálnej vedy. Jeho práca je konfrontovaná so „spoločenskou objednávkou", ktorá sa prejavuje v rôznych podobách. Aká je spoločenská objednávka voči slovenskej historiografii dnes a kto je hlavným „objednávateľom"? K čomu vôbec potrebuje dnešný človek dejiny? Na druhej strane, k akým výzvam a impulzom zvonku by sa slovenská historiografia nemala obracať chrbtom a aké miesto tu zohráva nové médium: internet?

 

» ĎALEJ

Databáza článkov v iných médiách Databáza článkov v iných médiách

E-kniha
Jozef Hvorecký : Je publikácia viac než študent?

Zdroj: Týždenník TREND, 27.4.2017

Snahy Akreditačnej komisie viedli k neželanému výsledku


E-kniha

Ad: Prečo opäť rušiť Akreditačnú komisiu?


E-kniha

V rámci doterajšej diskusie vôbec neodznelo, že akademická sloboda na Slovensku je už dávno obmedzená a klientelizmus spolu s politizáciou na slovenských akademických pracoviskách dosiahol rozmery, aké boli typické pre Sovietsky zväz.


E-kniha
Juraj Dolník: Hodnotenie SAV s otáznikom

Zdroj: Denník Pravda, 7.3.2017

Iste sa nedá nesúhlasiť s tým, že zapojenosť do medzinárodného vedeckého života je užitočná, potrebná, lebo veď nejaká izolovaná národná veda nemôže byť životaschopná. Na hodnotení ústavov SAV je však nápadné, že do úzadia sa dostalo, čo vlastne ústavy „vyprodukovali", čo objavili, vyriešili alebo riešia, ako prispeli k posunu poznania vo vedných disciplínach. 


E-kniha

"Spoločenské vedy nie sú na Slovensku docenené a naliehavo potrebujú nielen finančné injekcie, ale aj politickú záštitu, podporu zo strany kolegov v prírodných a technických vedách i priazeň širšej verejnosti. Bez toho nemožno očakávať výraznejšie výsledky vo výskume ani v ich prenose do praxe."


E-kniha
Radoslav Passia: Môžu byť vedci na Slovensku aj humanitní?

Zdroj: Platforma pre literatúru výskum

V súťaži Vedec roka 2016 nie je priestor pre spoločenskovedné a humanitné disciplíny. Prečo je to tak?


E-kniha

"Predseda agentúry a kancelária APVV sa ohradzujú voči manipulácií s faktami, ktoré odzneli v rozhlasových vystúpeniach pána doc. Bianchiho v týždni od 16. do 22.1.2017 na adresu APVV a jej predsedníctva."


E-kniha

"Niektorí slovenskí vedci si myslia, že im Slovensko stačí. Nie je to pravda."


E-kniha

"Dnešný systém hodnotenia vysokých škôl je svedectvom nedôvery Akreditačnej komisie v schopnosť komunít posúdiť kvalitu svojej činnosti."


E-kniha

"Zástancovia zmeny chcú VŠ zrovnoprávniť a zvýšiť autonómiu ich akademickej samosprávy. Tým sa zvýši zodpovednosť každej školy."


E-kniha

"Najnovší návrh z dielne ministerstva uprednostňuje kongresovú turistiku a vydávanie pochybných zborníkov medzi kamarátmi."


E-kniha

Posudzovanie vedeckého výskumu sa v čoraz väčšej miere opiera o štatistické dáta. Kedysi platilo, že hodnotenie výskumu bolo neformálne, občasné a vykonávali ho kolegovia. Dnes závisí na štatistických kritériách a vykonáva sa pravidelne. Tento spôsob hodnotenia však nestačí. Dnes je problémom, že hodnotenie sa zakladá na číslach namiesto úsudku. Štatistické postupy sa rozmohli a väčšinou sa používajú s dobrými úmyslami, ale nie vždy aj kompetentne a často nesprávne. Hrozí nám tak, že práve tie nástroje, ktoré boli navrhnuté, aby zlepšili akademické prostredie, ho poškodia. Hodnotenie vedy je čoraz častejšie v rukách inštitúcii, ktorým chýbajú znalosti, ako štatistické údaje správne používať a interpretovať, alebo nevedia, na koho sa v tomto ohľade obrátiť. 


E-kniha

Humanitné a spoločenské vedy na Slovensku. večerná diskusná relácia s Michalom Havranom a jeho hosťami Radoslavom Passiom a Jakubom Drábikom


E-kniha

"Analýza IDEA ukázala, že Slovensko je druhé najhoršie z krajín OECD vo vedeckých predátorských podvodoch."


E-kniha

"Národní hodnocení a návazné financování výzkumu v České republice bylo od roku 2 004, kdy začalo systematicky probíhat, založeno téměř výhradně na bibliometrickém měření jednotlivých výstupů. V reakci na kritiku a množící se nežádoucí efekty tohoto schématu se nyní připravuje nová metodik a hodnocení, která má zahrnovat více peer review a komplexněji zohledňovat fungování výzkumných institucí. Nejen bibliometrie, ale i hodnocení peer review s sebou nese řadu problémů a nástrah."


E-kniha

"Neviem si dosť dobre predstaviť, že niektorý svetovo uznávaný karentovaný časopis by mi uverejnil štúdiu napr. o Vladimírovi Mináčovi alebo Vincentovi Šikulovi (aby som ostal v oblasti, ktorá mi je blízka), keby som ju tam ponúkol. A kto by taký príspevok citoval, a koľko ráz – aby si ju mohli všimnúť nejakí českí (alebo iní) vedci, skúmajúci úroveň našej vedy. Zdá sa mi to dosť absurdné. V spoločenských či humanitných vedách nielen výskum, ale aj ohlasy naň sú zacielené dovnútra domácej komunity, oslovujú najmä vlastných odborníkov – ale aj, a to je tiež špecifické – širšiu kultúrnu verejnosť."


E-kniha

"Ak by sa štúdia IDEA zaoberala úplnými dátami z WoS-u, Scopus-u a ERIH-u, a nielen vyselektovanou množinou určitých odborov z WoS-u, dalo by sa o výsledkoch seriózne diskutovať. Takto zostávame s neúplnými a napadnuteľnými dátami, ktoré „vedeckí žurnalisti" neboli schopní posúdiť v súvislostiach."


E-kniha

"Humanitné vedy stoja zdanlivo na okraji záujmu spoločnosti a ekonomiky. Vyznačujú sa údajnou neexaktnosťou, ťažko sa merajú ich výsledky a jej protagonisti sa cítia byť obeťami v systéme financovania, ktorý údajne uprednostňuje aplikované vedy. Na druhej strane vieme, že humanitné vedy sú pamäťou krajiny, kultivujú spoločnosť a sú nositeľkami civilizácie. Aké postavenie majú na Slovensku, aké postavenie majú slovenskí vedci v rámci Európy, v čom sú špecifické, prečo sú považované za subverzívne a ako by sme ich mali hodnotiť? Zaoberať sa budeme aj problémom zovšeobecňovia spoločenských a humanitných vied... Hostia: Miroslav Tížik, Jozef Bátora, Emil Višňovský"


E-kniha

"Aj časopisy v zozname podozrivých žurnálov mávajú autorov z popredných slovenských univerzít."


E-kniha

"Aj keď je veda globálny fenomén, všetci vedci a vedecké komunity sú lokálne entity, ktoré najprv musia žiť a štandardne pracovať. Až potom môžu vyrásť na majstrov sveta."