E-books

V tejto knihe som sa snažil poukázať na okolnosti, ktoré viedli k sformovaniu výraznej konfesionálnej a etnickej heterogenity v spomínaných regiónoch, ale tiež na faktory, vďaka ktorým sa táto pestrosť rôzne dlhú dobu udržala. Chcel som tiež upriamiť pozornosť na sociálny rozmer náboženského života a na dlhú dobu nepovšimnutý jav korelácie konfesionálnej a etnickej identity.