AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Molda, Rastislav

Untitled Document

Rastislav Molda pracuje ako historik umenia v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici. Venuje sa výskumu dejín „dlhého" 19. storočia s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analý­ze etnických stereotypov a skúma vplyv školstva a umenia na utváranie národnej identity. Je autorom dvoch monografií (Ces­topisné denníky štúrovcov, 2014 a Ideálny obraz národa. Stereotypizácia uhorských národností v slovenskej cestopisnej a ná­rodopisnej literatúre 19. storočia, 2015) a viacerých štúdií a odborných článkov.


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.