AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Sikorski, Dariusz Andrzej

Untitled Document

Dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (1967) pracuje na Inštitúte histórie Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Špecializuje sa na dejiny včasného stredoveku v Poľsku a západnej Európe, osobitú pozornosť venuje metodike a metodológii medievistického výskumu. Je autorom 4 monografií (Anglosasi i wpływy anglosaskie w skryptoriach karolińskich do końca IX wieku. Poznań, 2005; Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Poznań, 2011, 2013; Początki Kościoła w Polsce. Poznań, 2012; Wczesnopiastowska architektura sakralna. Poznań, 2012), spolueditorom syntézy Vademecum historyka mediewisty (Warszawa, 2012) a vedeckého zborníka venovaného interdisciplinárnym koreláciám histórie a archeológie Archaeologia versus historiam – Historia versus archaeologiam (Poznań, 2012).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.