AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Topolčanská, Mária

Untitled Document

M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., je absolventkou škôl architektúry FA STU v Bratislave a ETSAB UPC v Barcelone, kde sa v rokoch 1999 -2002 začala venovať architektonickej praxi aj teórii. V súčasnosti na Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave skúma modernú a súčasnú architektúru. Na FA STU v Bratislave vedie medzinárodné semináre a workshopy zamerané na kontext súčasnej architektúry a urbánnej kultúry strednej a východnej Európy a experimentuje s formami vzdelávania v oblasti architektonickej tvorby a jej kritiky. Je spoluautorkou kolektívnej monografie Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century (Bratislava, 2013) a atlasu sídlisk Bratislavy Atlas of Bratislava Mass Housing 1955-1955 (Bratislava, 2011); je autorkou štúdie Identity Game – Actual Czech and Slovak Magazines as Travelogues. In Architectural Design, 2006, roč. 76, č. 5/6, s. 26-33.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.