AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Szalay, Peter

Untitled Document

Mgr. Peter Szalay PhD., historik architektúry a výtvarného umenia, absolvoval katedru Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium na Oddelení architektúry, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, kde od  roku 2009 pôsobí ako vedecký pracovník. Venuje sa výskumu modernej architektúry medzivojnového a povojnového obdobia na Slovensku, predovšetkým problematike uchovania a sprostredkovania architektonického a urbanistického dedičstva skúmanej éry. Zároveň sa zaoberá aj kritikou súčasnej architektonickej tvorby. Je spoluautorom kolektívnej monografie Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century (Bratislava, 2013) a atlasu sídlisk Bratislavy Atlas of Bratislava Mass Housing 1955 - 1955 (Bratislava, 2011); je autorom štúdie Na prahu prekonania „socialistického" mesta. In Sociológia, 2013, roč. 45, č. 4, s. 428-432.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2014/01 Ideológia v priestore a čase

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.