AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Šuchová, Xénia

Untitled Document

PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (1952 - 2012) pracovala v oddelení novších dejín HÚ SAV v Bratislave; pôsobila v pobočke HÚ v Banskej Bystrici. Zaoberala sa dejinami Slovenska v medzivojnovom období a riešila úlohy spojené s výskumom politického systému na Slovensku v rokoch 1918-1939 a postavenia Slovenska v Československej republike, venovala sa činnosti politických strán a osobností. V základnom výskume sa zameriavala najmä na oblasť verejnej správy na Slovensku. V prednáškovej a popularizačnej činnosti sa venovala kultúrno-spoločenskému vývoju v 20. storočí. V roku 2011 jej vyšla monografia Idea československého štátu na Slovensku 1918-1939 (Bratislava : Historický ústav SAV, 2011)


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.