AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kázmerová, Ľubica

Untitled Document

PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa vedeckému výskumu politického systému, kultúry, školstva a osobností prvej ČSR a Slovenskej republiky (1939 – 1945). Je autorkou monografií Dilemy Karola Sidora (spoluautor M. Katuninec, Kalligram Bratislava 2006), Slovenská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí (spoluautor F. Cséfalvay, HÚ SAV Bratislava 2007) a spoluautorkou viacerých monografií, napr. Politické strany na Slovensku 1890 – 1989 (ed. Ľ. Lipták, Bratislava 1992), Trenčín. Vlastivedná monografia 2 (ed. M. Šišmiš, Bratislava 1997), Kronika Slovenska 2 (Bratislava 1999), Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia (eds. N. Krajčovičová, S. Michálek), Slovensko v Československu (eds. V. Bystrický, M. Zemko, Bratislava 2004),, Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti (eds. M. Londák, V. Jaksicsová Slovart Bratislava 2007). Vedecké a odborné štúdie publikuje v domácich a zahraničných časopisoch. Prednáškovou a publicistickou činnosťou sa venuje popularizácii historickej vedy.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.