AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Varga, János J.

Untitled Document

Dr. János J. Varga, DSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je predovšetkým obdobie 17. storočia, najmä protihabsburské povstania a vojenské aspekty dejín. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií (Szervitorok katonai szolgálata a XVI–XVII. századi dunántúli nagybirtokon. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981, 199 s.; A fogyó félhold árnyékában. Magyarország felszabadítása a török uralom alól.  Budapest  : Gondolat Kiadó, 1986, 279 s.; Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. Budapest, 2007, 300 s. Pedagogicky pôsobil ako docent na univerzite v Pécsi a v Komárne.
 

 

Kontakt

jvarga@tti.huČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.